میخوام امروز یک عملیات کپی پیست ناشیانه انجام بدم و مقاله 60 صفحه ای تولید کنم