در ولن تایم به دلیلی سینگلی بیش از حد در سر کار موندیم تا دیر وقت باشد تا چشممون به این ادمایی که کادو میگیرن نیفته دلمون اب نشه :دی
من جایی بودم که دلم کباب شد :))) ‎· Mamad