سمینارما ایمیل کرددم هر ایمیلی میاد سکته میکنم فکر میکم استاده ایمیل زده فوش بده این چرتا پرتا چین