خوب شیرینی عقد یکی دیگر از دخترای شرکت هم خوردیم و اون نیز مهره سوخته شد شانسه نداریم که