من روز 5شنبه هرجا باشم از ساعت 12 شروع میکنم به خوندن شعره گشنمه گشنمه :دی