کلا یه چند روزیه یه جوریم و این یه جوری حس کاملا بیخود و بدیه خدا بخیر کنه سرما خوردگی نباشه