دیشب دیدم یکی که میشناسم کاندید نمایندگی مجلس شده یعنی فکم امد پایین ملت رد دادنا