به این نتیجه رسیدم که ادم هرچه سریعتر خودشا از خانواده جدا کنه تا بتونه برنامه ریزی داشته باشه برای خودش
دقیقا تا وقتی با خانواده ای ول معطلی :)) ‎· Aliusha