تازگیا به توهم توتئه و دمشن دچار شدم و از خستگی زیاد هست فکر کنم امروز عصر زود میرم خونه لق تمامشون و کاراشون