دیشب بولینگی رفتیم که مپرس عالی بود یعنی بهترین ورزش بولینگ است عمام خمینی