گرم شدن هوا یه خوبی هایی هم داره اونم اینه که دوباره میشه رفت کوه و دشت