با تیم شرکت رفتیم بیرون بریون و پیتزا یعنی خوشم میاد از تفاوت فرهنگ فقط فکر کنم من زیاده روی کردم مشکل پیدا کردم یکم :دی