ملتی که از هر فرصتی استفاده میکنن جهت توی پاچه همدیگه کردن