اورده اند که میخوام مثل بچه ادم بگم بمن چه و برم بهتر از اینه که بگم به تو چه و نرم