قرار داد سال اینده رااوردن دادن بهمون جوری که نتونی بگی حالا صبر کنین و بشه مذاکره کرد سال دیگه میتونه سال رفتن باشه بسه دیگه وارد سال4روم شدم اینجا