امشبا چی کار کنیم تا الان 2تا جایی که دعوت بودم کنسل شده هععیی روزگار