اخرین روز کاری سال را تا اخرین لحظه ها بودیم در شرکت از اون طرف هم برای فردا هم توی خونه برامون کار کاشتن با تشکر