یعنی همچنان تو کف قرار داد سال اینده هستم که امضا کردم یعنی خودم موندم چجوری کنار امدم با این مساله
الان یعنی خوبه یا بده ! ‎- Mamad
@shahram_soft: چرا پس :| بیکار نمی موندی که :/ ‎- Mamad
@mirzaie: راستش میخواستم توی یکی از پروژ های شرکت شریک بشم گفتم اینجوری اعتماد جلب میشه ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛