یعنی همچنان تو کف قرار داد سال اینده هستم که امضا کردم یعنی خودم موندم چجوری کنار امدم با این مساله
الان یعنی خوبه یا بده ! ‎· Mamad
@shahram_soft: چرا پس :| بیکار نمی موندی که :/ ‎· Mamad
@mirzaie: راستش میخواستم توی یکی از پروژ های شرکت شریک بشم گفتم اینجوری اعتماد جلب میشه ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛