User avatar

یعنی همچنان تو کف قرار داد سال اینده هستم که امضا کردم یعنی خودم موندم چجوری کنار امدم با این مساله

Comment

الان یعنی خوبه یا بده !

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie خیلی بد

 ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
Comment

@shahram_soft: چرا پس :| بیکار نمی موندی که :/

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie: راستش میخواستم توی یکی از پروژ های شرکت شریک بشم گفتم اینجوری اعتماد جلب میشه

 ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10