اخرین دوره همی سال خونه ممد به بدترین شکل ممکن برگذار شد
ممد فرفر؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه ممد دوستم :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
گفتم اونم اصفانیاییه شاید باهم رفتین :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه اون که نیومده اصفهان بیاد با اونم میریم :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛