User avatar

اقا از این سس تند تاباسکو ها بخرین خیلی خوشمزه است من که اصلا تند دوست ندارم بهترین چاشنیه

Comment

مگه خود آزاری دارم؟ :))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen خوشمزه است تندی خوشمزه داره نه تندی ازار دهنده :دی

 ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10