سرعت اینترنت چرا اینقدر خراب شده الان که هیشکی سر کار نیست کسی هم دست به هیچی نمیزنه باید درست کار کنه که
واسه من که خوبه ‎- Aliusha
@aliusha: اون موقع خیلی خراب شد سکته زده بود فکر کنم ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛