اولین روز کاری بعد از عید صبح اولش خوب شروع شد بعد یواش یواش داره میره تو فاز ضد حال