اقا عید را باید تفریحی کار کرد بعضیا اینقدر جدی کار میکنن ادم شاخ درمیاره