مدیر عامل صدام کرد باهام صحبت کنه گفت شنیدم میخوای بیزینس راه بندازه اگر خواستی بری 6ماه قبلش بگو