امشب مقادیری سریال دیدم روحم تازه شد ادم فکرش باز میشه با دیدن سریال
باشد ک رستگار شوی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™