تغییرات زیادی توی پوزیشن خود در شرکت دادم و دردسر های فراوان آن امید است تا 2ماه دیگر به ثبات برسیم باشد تا بتوانیم به چیز های خوبی رسیده :دی