داشتن یه تیم از اهم مهمات است ادما با تیمشون و کامیونیتیشون میتونن با هم پیشرفت کنن تکی هیشکی هیچی نمیشه عمام خودم :دی