از صبح سرم گیج میره خلاصه اگر بار گران بودیم پسر خوبی بودم پسوردم را میگذارم توی گوشیم