از اتاق فرمان گفتن سرماخوردم یعنی من توی سرماخوردگی در رده های بالای جهانی هستم باید برم المپیک