نیرو میخواستیم بگیریم امروز 2نفر امدن یکی از اون یکی عتیقه تر