هفته ای که نکوست از شنبه اش پیداست همه مشتری ها شاکی خبر به مدیر عامل هم رسیده