خوب امروز میخوام اامش خودما حفظ کنم و سر هر چیزی ناراحت نشم و کلا برم تو فاز بیخیالی