دارم کم کم به این نتیجه میرسم که ادم دم دمی و هر دفعه یه سلیقه و نظری دارم هست میرسم