دلم برای ممد تنگ شده خداییش بودنش خیلی موثر بود از همه مهمتر مهمونی های شب جمعش