امروزم میخوام برم پس از مدتها سالن یه فوتبالی بزنیم با دوستان هیچی هم فوتبال بلد نیستم :دی