دیشب سالن عالی بود من دقیقا سر 5 دقیقه نفسم بالا نمیومد همچین ادم ورزشکار و اهل دلی هستم