خوب یواش یواش داره جام عوض میشه و جایی قراره برم که هم دوربین مانیتورما میبینه هم بقیه همکارا وای به من :دی