اقا بهترین راه برای فراموش کردن حرفای یه مشت ادم های احمق فقط فیلم دیدنه که ادما میبره توی یه دنیای دیگه
کتاب خوندن برتر از فیلم دیدن امد پدید ‎· احسان