این عرق سگی های ممد همیشه فرداش بد ترین روزه اصلا ادم منگه