جای همگی خالی شیراز بودم یک عکس 2سال پیش گرفتم دوباره امسال همون عکس را مشابه ش را دوباره گرفتم توی اینستام گذاشتم خودم فکر میکنم تغییر کردم بقیه میگن نه