یه حرفی دلم میخواد بزنم میترسم خانما دارم بزنن اینجا
بوگو دادا ، هیچی نیمی شِد ‎· Mamad