این چند روز تعطیلات برنامه ریخته بودم برای خودم کلی کار بعد یه دفعه ممد امد و همه برنامه ها نقش بر اب شد رفت :دی