دیشب توی مرداویج ماشینا گرفتن گفتن شیشه دودی ممنوعه یکی از شیشه ها را هم کندن