چه بد شد من گمش کردم خدایا / من اونو تازه پیداش کرده بودم
استاد صولتی می فرمان ‎· آقا نادر گل