هنوز نمیشه چیزی به اینجا وصل کرد؟
توئیتر که وصل میشه ‎· mostafa
@mostafa: کو؟ کجا؟ چجوری؟ ‎· SHahab