هنوز نمیشه چیزی به اینجا وصل کرد؟
توئیتر که وصل میشه ‎- mostafa
@mostafa: کو؟ کجا؟ چجوری؟ ‎- SHahab