گیلداد همینجور که داری میای پایین هر وقت به ‍۱۰۰ رسیدی بگو من هم بیام تا ۸۵ همراهیت کنم.
حتما :دی ‎· mostafa