عجيب نيست در يه نصفه روز تقريبا همه جمع شدن باز؟ در اين حد منتظر بوديم يعنى ؟ :))
فرندفیدی میتواند :)) ‎· MaryaM
:))) ‎· محيا
++++ ‎· Farzaaneh