همه چيز زود جذابيتش رو از دست ميده برام، عمر خوشحاليام ١ روزه، ذوق اينجا رو هم ١ روز داشتم فقط