چونكه خيلى كمر سالمى دارم امروز چكمه پاشنه‌دار پوشيدم، در شرايطى كه سال به ١٢ ماه پاشنه‌دار نمى‌پوشم، نميدونم چرا اينقدر بيشعور و مريضم