طرف اومد خونه بگيره ازم، ميخواست خودم رو هم بگيره، عينهو سرجهازى
:))) ‎· RoGhAyEh
خيلي خنده م گرفت به خدا :)) ‎· محيا
:)) ‎· Sanach